دوره اول ندای آزادی

 چند سخن کوتاه پیرامون جریدۀ "ندای آزادی" دوره های پیش از تاریخ بشر را از روی آثار و علایمی تفسیر می
نمونه اصلی شماره دوم ندای آزادی     شماره دوم                    سال اول              قوس  ۱۳۵۹                     دسامبر ۱۹۸۰نشراتی مرامد ثور د اومی نیټی کودتا
نمونه اصلی شماره سوم ندای آزادی     شماره سوم                    سال اول              جدی  ۱۳۵۹                     جنوری ۱۹۸۱د ملی جهاد د پاره اقتصادی تنظیمپه اوسنی ملی
نمونه اصلی شمارۀ چهارم ندای آزادی    شماره چهارم                    سال اول              دلو  ۱۳۵۹                     فبروری ۱۹۸۱نبرد در جبهۀ اقتصادیدر آستانه سومین سال
نمونۀ شمارۀ پنجم و ششم دور اول   شماره   پنجم   و ششم              سال اول               حمل و ثور ۱۳۶۰                      اپریل