مـقالات

به هم یگانه شوید ای عقاب های غیور

به هم یگانه شوید ای عقاب های غیور           که کرگسان پی تاراج تان یگانه شدند

کشورما درآ تش جنگ تجاوزکارانه میسوزد. مردم ما با فقر، بدبختی، آفات طبعیی، بی خانمانی، قحطی، بیکاری، امراض و رنج دست در گریبان اند ودولت دست نشانده جز سراب دموکراسی چیزی دیگری به خورد مردم نمیدهد. بدین گونه صدها قضیۀ مهم و حیاتی پیش پای روشنفکران نیروهای ملی، دموکرات و مترقی قرار دارد تا به آن بپردازند . ولی در متن چنین اوضاعی آقایون ( ..؟) با باز کردن یک قوس در نوشته محترم آقای مشایع بر جاودان یاد شهید کلکانی بیشرمانه تهمت زده، پرده از چهره های خود برداشته و با نشان دادن بی کفایتی ادارۀ افغان – جرمن موج برحق اعتراض علیه این سایت را بوجود آوردند .
این حقیقت مانند آفتاب روشن و انکار ناپذیر است که این تهمت ها به شخصیت تثبیت شده چون مجید نمی چسپد . علاوه برین اوبه عنوان قهرمان بی رقیب تاریخ معاصر ما از یک ویژگی خاص نیز برخوردار است که علیرغم اینکه او برای سازمان دهی یک مبارزۀ آزادیخواهانه ، متکی به خود ومردم، با خط مشی مستقل ملی و مترقی سازمان آزادیبخش مردم آفغانستان ساما را بنیان گذاشت و برای رسیدن به اهداف والای آزادی ملی ، دموکراسی و عدالت اجتماعی ، جبهه متحد ملی افغانستان را تأسیس کرد ولی شخصیت بزرگ و افسانوی او در محدوده یک سازمان ویا یک جبهه نمیگنجد . او به یک ملیت به یک منطقه و محل خاص تعلق ندارد او قهرمان ملی مردم ما است قهرمانی که به تمام مردم افغانستان تعلق دارد . گور گمنام مجید در قلب یک ملت قهرمان است و مردم اش یاد اورا در قلب شان گرامی میدارند او بعنوان فرزند وفادار مادر وطن با غرور وافتخار وشجاعانه و تسلیم ناپذیر در راه آزادی وطن جان باخت ودر آغوش مادروطن بخون خفت .
حتی خائنین به مردم افغانستان و جنایتکاران که دست شان بخون این قهرمان آغشته است اززندگی پر افتخار و مقاومت و جاودانگی بعد از مرگ مجید در هراس و عذاب وجدان بسرمیبرند و مذبوحانه در تلاش اند تا کوله بار سنگین این جنایت را بر دوش همتا های جنایت پیشه و چه بسا بادار خون آشام روسی بگذارند .
آقایون (..؟) که شاید میخواستند به هر قیمتی مشهور شوند حتی جرأت مسئولیت گرفتن اینکار خود را ندارند و بزدلانه در پشت ادارۀ بیکفایت افغان – جرمن خود را پنهان میکنند . من فکر نمی کنم که برای خوش خدمتی به سلطنت این کابوس وحشتناک فراموش شده تاریخ دست به این عمل شنیع زده باشند . ممکن است دام دیگر می گسترند و اراجیف شان تفاله های بادارنوین است که اینگونه نشخوار میکنند و توطئه تازۀ در کار است. به هر حال با باز کردن یک قوس در نوشتۀ کس دیگر ناشیانه چهره های خود را افشأ کردند و چه خوب شد که مردم آنها را شناختند .

         مرگ بر جواسیس، توطئه گران، تفرقه افگنان و نوکران اجنبی !
          گرامی باد یاد شهید مجید و دیگر شهدای قهرمان راه آزادی و دموکراسی ! 
 

نوشتۀ خنجر 16-05-08