اشــعار

فتح ننگین

 

اهدا به قربانیان اشغال ، تجاوز وجنگ

     فتح ننگین
  
جنگ دهان بازمی کند
انسان ها بخون میغلتند
خاک سوگوارمیشود.

مرزهای اسارت
    گسترش می یابند
          دردشت های خونین،

وزنجیرهای حقارت
     سنگینی میکنند
   برپاهای انسانهای کره زمین.

دردایره سیاه جنگ
   خون وخشونت،
      آتش ودود وخاکستر
بهانه ی است
     جنگاوران جنون زده ی
                  آزادی کُش را؛
تا پیوند زنند
نظام های فرتوت را
              درامتداد استحکام بیشترینه ی ظلم
هیهات،
هیهات،
اندیشه های قرن نو را
     درمغزهای سنگی

بی آنکه
محکوم کنند
تجاوزرا
   اشغال را
  وجنگ را
 
زیرانبارهای نفرت ونفرین

برافراشته میکنند
درفش ننگین فتح را
      برتارک خاکستری زمین.
         
   ” نجیب ثاقب” – سپتامبر 2004    تورنتو- کانادا