یادنامه شهیدان

یادنامه شهیدان اخگر

 اینک ، وبسایت رهروان به تعداد بیست وهشت تن ازاعضای سازمان اخگررا که توسط ساطورخونچکان “حزب دموکراتیک خلق” وگروه های سیاهکاراخوانی به شهادت رسیده اند ، به معرفی میگیرد. درکارمعرفی جانبازان شهید سازمان اخگراز نوشته ی”یادنامه ی شهیدان اخگر”( تهیه وتدوین توسط سازمان اخگر) ، استفاده بعمل آمده است. متن ومحتوای این معرفی نامه همان است که در”یادنامه . . ” آمده است که ما آنرا کوتاه کرده ایم. یاد شان گرامی باد!

دریادنامه شهیدان اخگرچنین می خوانیم:

“همه جنایات وخیانت های را که باند”خلق” وپرچم مرتکب شده اند درحقیقت جزلاینفک برنامه وپروگرام آنها می باشد وامرتصادفی نیست- به همین منظوربود که اندکی پس ازتصرف قدرت دست اندرکارجنایت کاری شدند- ایجاد شرایط مختنق سیاسی وجهنمی،  به امداد شبکه های جاسوسی حزبی(کام. . . خاد) پیگیری وتعقیب روشنفکران انقلابی وبلافاصله دستگیری ها وپرساختن سیه چال های ظاهرشاهی وداود خانی، تاسیس وگشایش زندان های تازه به شیوه های کهن و”افتتاح” دروازه آهنین پلچرخی برروی بهترین فرزندان مردم، اعمال شکنجه های وحشیانه ی جسمی وروحی گوناگون ازلت وکوب وضرب وشتم گرفته تا تحمیل بیدارخوابی وگرسنگی دردهلیزهای نمناک، زنجیرپیچ کردن تا سوزاندن بدن، نشاندن برمنقل های داغ برقی وچوکی های الکتریکی، کشیدن ناخن ها،  حتی درآوردن چشم ها. . .  تجاوزبه زنان و دختران وپسران جوان به منظورشکستاندن روحیه مقاومت جویانه وغرورانقلابی مبارزین دربند، وبالآخره به شهادت رسانیدن آنها وتیرباران نمودن دسته دسته ازانقلابیون وجوانان برومند به دست جلادان خود فروخته وتحت نظارت مامورین شکنجه گرحرفوی ک، گ، ب . . .  بی هیچ پرسش ومحاکمه ای.

  . . .  آرزووخواهش ما ازرفقا، هواداران، علاقمندان، مبارزان انقلابی واقارب شهداییکه درین نبشته معرفی میشوند ویا دیگرشهدای سازمان، اینست که اگربتوانند بیوگرافی شهدا وتاریخچه ی مبارزاتی شان را با فوتوهای آنها دراختیارما بگذارند.

 . . . اینک عده ای ازشهدای اخگررا که درحقیقت لاله های سرخی درکشتزارانقلاب مردم اند ودربهاران انقلاب خاطره های تابناک شان انقلابیون وزحمتکشان را همراهی می کنند، به پیشگاه مبارزان تامین آزادی ملی واجتماعی معرفی می نمائیم ووسیلتا ً خاطره ی پرفروغ شانرا درصفحات درخشنده ی تاریخ جاودانه میداریم.”

 

۱- عبدالحکیم(نام مستعار- فتاح):

عضودفترسیاسی کمیته مرکزی سازمان. درهرات درجریان مبارزات مسلحانه درجبهه دمندربه جرم سابقه شعله ای داشتن توسط باند اخوان ناجوانمردانه ترورمی گردد.

 ۲- داکترمحمد طاهر(نام مستعار- مقصود): عضو دفترسیاسی کمیته مرکزی. درحمله وحشیانه باند”خلق” وپرچم بتاریخ ۸ عقرب سال ۱۳۵۸ که دولت سازمان را بصورت گسترده مورد حمله قرارداد، دستگیرگردید. بعدازشکنجه های زیاد ومقاومت قهرمانانه ،درحالیکه مدتی زندانی ماند بالآخره درپولیگون پلچرخی تیرباران می گردد.

 ۳- شاه آغا راشد(نام مستعارجلال): عضودفترسیاسی کمیته مرکزی سازمان.درحمله وحشیانه عمال جفاپیشه روس ، تاریخ ۸ عقرب سال ۱۳۵۸ دستگیرمی گردد.بعد ازشکنجه های فاشیستی ومقاومت قهرمانانه بالآخره بعد ازمدت زندانی ماندن درپولیگون پلچرخی تیرباران می گردد.

 ۴- صمد: عضوکمیته مرکزی سازمان: یکتن ازکارگران آگاه نساجی جبل السراج بود. درحمله فاشیستی ۸ عقرب ۱۳۵۸ دستگیر می گردد وبعد ازشکنجه های ضد بشری ومقاومت قهرمانانه اش درپولیگون پلچرخی تیرباران می شود.

 ۵- داکترغلام حسین(نام مستعارعلی): عضو کمیته مرکزی سازمان. فاکولته فارمسی را با نمرات عالی تمام کرد وبه شفاخانه ابن سینا داخل کارشد.براساس وظایفی که سازمان بدوشش سپاریده بود، غرض سازماندهی مبارزات به هرات رفت ودرجریان مبارزه بدست دژخیمان سوسیال فاشیست اسیر وبالاخره با قساوت وبیرحمی تمام شهید می گردد.

 ۶-  صالح محمد: عضوکمیته مرکزی سازمان: درجریان مبارزه مسلحانه درولایت فراه درحالیکه جبهه مستقل خود را داشت ودر دشوارترین شرایط توانسته بود چنین جبهه مبارزاتی را پایه گذاری کند. درخواب توسط باند سیاه اخوان نا جوانمردانه ترورمی گردد.

 ۷- انجنیرخلیل الله(نام مستعارعزیز): نامزد کمیته مرکزی سازمان. بعد ازدستگیری وشکنجه های وحشیانه درپولیگون پلچرخی تیرباران می گردد. این رفیق بعد ازپایان رسانیدن لیسه امانیه غرض ادامه تحصیل به آلمان می رود ودرآنجا به صفوف اتحادیه عمومی محصلان افغانی درخارج ازکشورپیوسته وبه یکی ازفعالین آن تبدیل می گردد. بعد ازکودتای هفت ثوروختم تحصیل دررشته انجنیری وارد وطن می گردد، چندی بعد دستگیرشده وشهید میشود.

 ۸- انجنیرمحمد انور(نام مستعارکبیر): عضو کمیته تشکیلات سازمان. یک روزقبل ازحمله گسترده پولیس به سازمان دستگیرمی شود. بعد ازشکنجه های حیوانی درپولیگون پلچرخی تیرباران می گردد.

 ۹- عبدالرزاق: عضو هیت تحریریه اخگر. دراثرحمله فاشیستی حزب دموکراتیک خلق بتاریخ ۸ عقرب۸ ۱۳۵ دستگیرگردید. بعد ازتحمل شکنجه های فاشیستی ومقاومت قهرمانانه درپولیگون پلچرخی تیرباران گردید. 

۱۰-  محمد صدیق: عضو کمیته ولایتی ولایت هرات. بعد ازکودتای هفت ثور وبویژه بعد ازشکل گیری مبارزه مسلحانه، به عنوان منشی کمیته ولایتی هرات وابسته به سازمان اخگر تمامی امکانات وتوانایی اش را درپیشبرد امرمبارزه قرارداد. کارگران کارخانه نساجی هرات با وی به عنوان یک رفیق صمیمی شان می نگریستند.تااینکه پولیس فاشیستی دولت مزدوراو را ازدرون کارخانه  دستگیر وبا دستبند وزنجیر روانه سیاهچال های زندان هرات کرد. به روایت نزدیک او بعد ازمقاومت های زیاد درزیرشکنجه به شهادت رسید.

 ۱۱- عبدالصبور: عضوکمیته ولایتی ولایت پروان. به جرم دفاع ازاستقلال ملی، آزادی  اجتماعی ومنافع زحمتکشان درولایت پروان بصورت ناجوانمردانه بدست تروریست های باند اخوان ترورگردید.

 ۱۲- عبدالوکیل: عضو کمیته ولایتی ولایت پروان. توسط تروریست های باند اخوان درولایت پروان به ضرب سنگ ترورگردید.

  ۱۳- محمد سرور: عضو کمیته ولایتی ولایت پروان. بصورت نا جوانمردانه توسط باند اخوان ترورگردید.

 ۱۴- داکترمسافر: عضو اصلی سازمان. بعدازکودتای ثور با عده ای ازانقلابیون دیگر توسط دارودسته”خلق” وپرچم دستگیرگردید. درزیرشکنجه به شهادت رسید.

 ۱۵- عبدالصبور: عضو اصلی سازمان. درسنگرمبارزات مسلحانه ورویاروی برضد متجاوزین سوسیال امپریالیسم وایادی داخلی اش درهرات شهید کردید.

 ۱۶-  واجد خان: عضو اصلی سازمان. درسنگرمبارزات گرم ومسلحانه برضد متجاوزین سوسیال امپریالیسم ومزدوران بومی اش درهرات توسط باند سیاه اخوان ازعقب موردضربت قرارگرفت وشهید شد.

 ۱۷- رفیق اسدالله: عضو اصلی سازمان. بعد ازدستگیری توسط باند “خلق” وپرچم وتحمل شکنجه های فاشیستی بالآخره درپولیگون پلچرخی تیرباران گردید.

 ۱۸- محمد امین: عضو اصلی سازمان. بعد ازدستگیری توسط باند ” خلق” وپرچم درپولیگون پلچرخی تیرباران گردید.

 ۱۹- حبیب الله فراهی:عضو اصلی سازمان.  توسط باند”دموکراتیک خلق”   گرفتارودرپولیگون پلچرخی تیرباران شد.

 ۲۰- محمد جان:عضو اصلی سازمان. بعد ازدستگیری توسط باند”خلق” وپرچم وتحمل شکنجه های زیاد درپولیگون پلچرخی تیرباران گردید.

 ۲۱- محمد عاشور:عضو اصلی سازمان.توسط باند”خلق ” وپرچم دستگیرودرپولیگون پلچرخی تیرباران شد.

 ۲۲- زمری: عضو اصلی سازمان. معلم درلیسه قلعه مراد بیگ، درروزکشته شدن سفیرامریکا درکابل،  مورد بازداشت قرارگرفت وبعد ازچندی تیرباران شد.

 ۲۳- نورالحق( نام مستعار- نور): عضو اصلی سازمان. کارگردرفابریکه پشمینه بافی. توسط مزدوران روس دستگیرودرپولیگون پلچرخی تیرباران گردید.

 ۲۴- لطف الله(نام مستعار- اقبال): عضو اصلی سازمان. محصل صنف چهارم فاکولته ساینس بود وازپولیتخنیک کابل توسط باند ” خلق” وپرچم دستگیر وپس ازتحمل شکنجه های زیاد درپولیگون پلچرخی تیرباران گردید.

 ۲۵- محمد عمر: عضو اصلی سازمان. توسط باند سیاه اخوان درولایت میدان بصورت نا جوانمردانه ترورگردید.محمد عمر را درخانه اش محاصره کردند وبعد به کوه بردند ودرهمانجا دورازانظارمردم به شهادت رسانیدند. 

۲۶- نبی: عضو اصلی سازمان.  دربین سالهای ۱۳۲۴-  ۲۵ درقریه نوین دریک خانواده متوسط دهقانی درشهرهرات تولد یافت. همراه با فتاح و علی جبهه دمندر(دوندر) که بعدا ً به “جبهه ملی سازمان چریکهای جانباز” تکامل یافت، به وجود آورد. تا آنکه تیرخون آلود تبهکاراخوان درهرات پیکررفیق مارا برزمین غلطاند. 

۲۷- محمد ایوب: عضو پرورشی سازمان. توسط جانیان حزب دموکراتیک خلق گرفتاروپس ازتحمل شکنجه ها درقتلگاه پلچرخی تیرباران گردید.

 ۲۸- حضرت محمد: عضو آزمایشی سازمان. توسط باند آدم کش” خلق” وپرچم دستگیروبعدا ًتیرباران می گردد.جاودانه باد خاطره پرفروغ شهدای سازمان ودیگرشهدای راه آزادی ملی، دموکراسی، رفاه وبرابری اجتماعی!

 

سرطان سال ۱۳۶۱