اشــعار

تهمتن

 

به سرور آزاده گان عبدالمجید کلکانی

تهمتن

 

هیولای تهمتن
صد  پدر  رستم
ستبر ِ بازوانت
پاسبان ِ مرز بی مرزی 

گلوی آذرخشی
در دل ِ شب های یلدایی

سر بدار ِ سر فرازی ها
« ترا من چشم در راهم »

سنگ به سنگ
سنگر به سنگر
در دل کوهپایه های رنج ِ بی رنجی

عشق را
بر پای دار
فریادی چنین باید

هیولای تهمتن
عشق را رستم

 

سالار عزیزپور