ویدیو

خوشحالم که کار صوتی ساختن جلد اول کتاب «رنجهای مقدس» به پایان رسید. متأسفانه کتاب های صوتی با وجود نیازی
https://www.youtube.com/watch?v=OcdEyLzBll8
قسمت اول https://www.youtube.com/watch?v=nuIEbpqkaU4   قسمت دوم https://www.youtube.com/watch?v=kRwsASzwc5Y قسمت سوم https://www.youtube.com/watch?v=XETrLhsezpc قسمت چهارم https://www.youtube.com/watch?v=8lTFbtPhLVY قسمت پنجم https://www.youtube.com/watch?v=IpCqBul2hHo قسمت ششم https://www.youtube.com/watch?v=T-G6JvZ7RSI قسمت