جانباختگان

Abdul Qaum Rahbar
بیشتر
Abdul Hadi
بیشتر
Abdul Majid Kalakani
بیشتر
Anis Azaad
بیشتر
Aqa Gul
بیشتر
Abdul Jalil
بیشتر
Doctor Wahid
بیشتر
Atta Mohammad
بیشتر
Azizullah
بیشتر
Daoud Sarmad
بیشتر
Bashir Bahman
بیشتر
Ayoub Naizak
بیشتر
Engineer Amin
بیشتر
Engineer Aziz
بیشتر
Engineer Sarwar
بیشتر
Engineer Meerwais
بیشتر
Engineer Qudoos
بیشتر
Engineer Zalmai
بیشتر
Habibullah
بیشتر
Hafiz Baktash
بیشتر
Haji Ghulam Jaan
بیشتر
Fatah Mauj
بیشتر
Haji Yaar Mohammad
بیشتر
Kaka Khaal Mohammad
بیشتر
Kamraan
بیشتر
Khair Mohammad
بیشتر
Mahmood
بیشتر
Khoshdil
بیشتر
Malang Amaar
بیشتر
Mama Ghulam Mohammad
بیشتر
Maolem Abdul Rezaaq
بیشتر
Maolem Akram-u-Din
بیشتر
Mohammad Jan
بیشتر
Mosa (Gulab)
بیشتر
Mohammad Ali
بیشتر
Mullah Mohammad
بیشتر
Nader Ali Dehati
بیشتر
Naim Azar
بیشتر
Noor Alam
بیشتر
Noor Agha
بیشتر
Osman Ranjbar
بیشتر
Qazi Ahmad Zia
بیشتر
Rasoul Jurat
بیشتر
Sakhi Mahmoud
بیشتر
Said Rasoul
بیشتر
Said Humayoon
بیشتر
Samandar
بیشتر
Sardaar
بیشتر
Shaheed Shahpoor
بیشتر
Shah Mohammad
بیشتر
Shaheed Zafar
بیشتر
Shaheen Kamraan
بیشتر
Shahid-Ashraf
بیشتر
Shahid-Hafiz
بیشتر
Ustad Abdul Sattar
بیشتر
Zemarai Seddig
بیشتر
Ustad Wajed
بیشتر