اشــعار

بزم داستانی و باستانیِ یلدا

شب یلدا بیا شادی بیاور 
برایم پیک شادابی بیاور
به کنج انجمن جمع گشته یاران
کمی سنجد کمی شامی بیاور
بوَد معروف به یلدا هندوانه
به سرخی از پُلی خمری بیاور
میان میوه های نابِ دیگر
انار سرخ قنداری بیاور
درین محفل که پایانی ندارد
دو سه سیرنقل بادامی بیاور
وگر آید تغیردر خوردنی ها
سرودی از سرآهنگی بیاور
اگر از شعر و شاعر میسرایی
تو از سعدی گلستانی بیاور
بباور های فال بینی این شب
غزل از جُنگ شیرازی بیاور
به تشکیلات تمنا مینمایم
همیشه بزم یلدایی بیاور
ولی پاسدار- ناروی