یادنامه شهیدان

عیاری که سر از رفاقتِ مجید بر نتافت
  ای بسیار کسانی که بر پُشتِ زمین زنده میدانیم و ایشان مردگانند و ای بسی کسانی که در شکم
Read more.
یادی از شهید مدیر غلام سرور ” خواجه عمری”
 شهید غلام سرور فرزند محمد عوض نواسه شاه ولی خان از ټول پردل خان، خان سعید خواجه عمری در سال
Read more.
یادنامه شهیدان اخگر
 اینک ، وبسایت رهروان به تعداد بیست وهشت تن ازاعضای سازمان اخگررا که توسط ساطورخونچکان “حزب دموکراتیک خلق” وگروه های
Read more.