یادنامه شهیدان

  ای بسیار کسانی که بر پُشتِ زمین زنده میدانیم و ایشان مردگانند و ای بسی کسانی که در شکم
 شهید غلام سرور فرزند محمد عوض نواسه شاه ولی خان از ټول پردل خان، خان سعید خواجه عمری در سال
 اینک ، وبسایت رهروان به تعداد بیست وهشت تن ازاعضای سازمان اخگررا که توسط ساطورخونچکان "حزب دموکراتیک خلق" وگروه های