جانباختگان,  صفحه ویژه مجید,  مـقالات,  مطالب تازه

مجید، پدیدۀ بی تکرار تاریخ

از قلم شاعر، نویسنده و منتقد ادبی سلطان سالار عزیزپور نبشته ای را خواندم با عنوان
نویسندۀ این مقاله زنده یاد عبدالمجیدکلکانی را یکی از نثرنویسان سترگ در عرصۀ سیاست و شبنامه نویسی .» معاصر
نامیده است. چنانکه میدانیم تا کنون بیشترینه نگاه ها، تأویلها و تحلیلها به ابعاد شخصیتی، اندیشهها و آرمانهای
عبدالمجید کلکانی متمرکز بوده ، ولی پیرامون متن، سبک و ساختار نثر او، کمتر توجه و کند و کاو صورت گرفته، و اگر
هم گرفته، عطف توجه به پیام سیاسی این نوشتهها بوده است. باورمندم که عزیزپور گرامی صلاحیت آن را دارد که
سخنش را به کرسی بنشاند. این اقدام مبتکرانۀ او را میستایم و از او تشکر میکنم.