مـقالات,  مطالب تازه

عبدالقیوم رهبر ، چلچراغِ علم و فضیلت

تسلیم طلبی در قلمرو مبارزه و بقاء . . . انسان خود آگاهی است. او از خویشتن و از واقعیت و شایستگی انسانی خویشتن آگاه است. و فرق اساسی او از حیوان، که از مرتبۀ احساس ساده ( نفس ) خود فراتر نمیرود درهمین است.