کتاب

طبقا ت سامری

درین نوشتار محور اصلی و محدودۀ بحث ، بررسی ساختار طبقات و اقشار اجتماعی در دو دهۀ پسین
است. ساختاری که عناصر و حلقه هایش به صورت فاجعه آمیزی، شکل گرفته اند.