دوره دوم ندایی آزادی

دوره دوم شماره اول و دوم
نمونۀ شمارۀ اول و دوم دوره دوم دوره دوم     شماره   اول و دوم             سال چهارم               عقرب
Read more.
دوره دوم شماره سوم
نمونۀ اصلی شمارۀ سوم دوره دوم     دوره دوم     شماره سوم            سال چهارم               جدی ۱۳۶۲
Read more.
دوره دوم شماره چهارم و پنجم
.نمونۀ شماره چهارم و پنجم دوره دوم شماره چهارم و پنجم      دوره دوم     سال چهارم    دلو و حوت  ۱۳۶۲  مارچ
Read more.
دوره دوم شماره ششم و هفتم
نمونه شماره ششم و هفتم شماره ششم و هفتم            دوره دوم           سال پنجم           حمل ۱۳۶۳         ۱۹۸۴ –
Read more.
دوره دوم شماره هشتم
     شماره هشتم            دوره دوم           سال چهارم              جوزا  ۱۳۶۳    (   جون  ۱۹۸۴ . م )             درین
Read more.
دوره دوم شماره نهم و دهم
نمونۀ شمارۀ نهم و دهم ندای آزادی ارگان نشراتی سازمان آزادیبخش مردم افغانستان شماره نهم و دهم دوره دوم سال
Read more.
دوره دوم شمارۀ سیزدهم
نمونۀ شمارۀ سیزدهم ندای آزادی ارگان نشراتی سازمان آزادیبخش مردم افغانستان شمارۀ سیزدهم سال ششم سرطان ۱۳۶۵ (جولای ۱۹۸۷م)  
Read more.