دوره دوم ندایی آزادی

دوره دوم شماره اول و دوم
نمونۀ شمارۀ اول و دوم دوره دوم دوره دوم     شماره   اول و دوم             سال چهارم               عقرب
بیشتر
دوره دوم شماره سوم
نمونۀ اصلی شمارۀ سوم دوره دوم     دوره دوم     شماره سوم            سال چهارم               جدی ۱۳۶۲
بیشتر
دوره دوم شماره چهارم و پنجم
.نمونۀ شماره چهارم و پنجم دوره دوم شماره چهارم و پنجم      دوره دوم     سال چهارم    دلو و حوت  ۱۳۶۲  مارچ
بیشتر
دوره دوم شماره ششم و هفتم
نمونه شماره ششم و هفتم شماره ششم و هفتم            دوره دوم           سال پنجم           حمل ۱۳۶۳         ۱۹۸۴ –
بیشتر
دوره دوم شماره هشتم
     شماره هشتم            دوره دوم           سال چهارم              جوزا  ۱۳۶۳    (   جون  ۱۹۸۴ . م )             درین
بیشتر
دوره دوم شماره نهم و دهم
نمونۀ شمارۀ نهم و دهم ندای آزادی ارگان نشراتی سازمان آزادیبخش مردم افغانستان شماره نهم و دهم دوره دوم سال
بیشتر
دوره دوم شمارۀ سیزدهم
نمونۀ شمارۀ سیزدهم ندای آزادی ارگان نشراتی سازمان آزادیبخش مردم افغانستان شمارۀ سیزدهم سال ششم سرطان ۱۳۶۵ (جولای ۱۹۸۷م)  
بیشتر