کتاب,  مطالب تازه

جنايات حزبي – جلد چهارم

آنچه در زندان هاي خلقي و پرچمي طي چهارده سال گذشته است، به تنهايي مي توانند، ديكتاتوري خونچكان حزب
دموكراتيك خلق را معرفي نمايند. در جلد اول، دوم و سوم جنايات حزبي، از طريق بيان قصه هاي تلخ شكنجه و
اعدام، به پرده برداري از روي ذخاير پنهان جنايت، پرداخته ام. جناياتي كه بطور مستمر و سيستماتيك انجام يافته
است.