مـقالات

به یادِ پدرِ گمشده و بی مزارم

والدینم پنج فرزند به دنیا آوردند: سه پسر و دو دختر. من فرزند بزرگ خانواده بودم. ازنسبتا آرامی داشتیم. از همه مهمتر ، صفا و صمیمیت در ً لحاظ اقتصادی ، زندگی متوسط وفضای گرم خانوادۀ ما موج می زد. در حویلی ما عالوه بر مادر کالنم ، خاله ها و ماما هایم
نیز زندگی می کردند.

https://www.rahrawan.com/images/pdf/ba_yade_padare_gomshoda_am.pdf