اشعار

 بسمه تعلیبه شهدای راه آزادیتقدیم به زنده یاد مجید کلکانییاد تو چون ستاره ایشب زنده دار ِمهدر آسما ن خاطر
فلسطین برق روی سر نیزه فلسطین جدال بودن با نبودفلسطین سرخ                 فلسطین زرد                                  فلسطین کبودبغلان را به تازیانه می زدندشاعر بغلانی