اشعار

            اسیر                                         وقتکه:                                      شب      شهررا درپرده قیرگونش                           سخت در   آغوش میکشید سکوت سمگین         درعقب دروازه های                                         بیتحرک        
                        پیام زن                                                                         بشنو   پیام زن   بنگر   در  جهان   زن                                        ابراز کن حقیقت روح و روان
 {pdf=https://www.rahrawan.com/images/pdf/3_hoot_mfarhoed.pdf|720|800} برای خواندن مطالبی که  به شکل PDF  باشد، داشتن پروگرام پی.دی.اف ریدر   ( PDF Reader )  در کمپیوتر تان  ضروری
 مرثیه ای  برای شهید قیوم رهبر ما پرنده ایم و تو پرواز چشمان خاطره  درخون است کاج های تجربه گلگون استدرعزای توآرزوهای زلالدرشرار
لطفا چند لحظه انتظار بکشید تا این مطلب "داونلود" شود!  تشکر {pdf=https://www.rahrawan.com/images/pdf/walga_abie_MFarhoed.pdf|100%|800}  برای خواندن مطالبی که  به شکل PDF  باشد، داشتن
فاجعهنیمه تر ازشب بود که فانوس در خاموشی ی مشوش ایستاد ذهن سبز درخت حریر دار و ماتم را از بر
  برای دریافت مطلب (pdf) روی عنوان و یا تصویر کلک کنید سرنگونی شعر برای خواندن مطالبی که  به شکل PDF  باشد، داشتن
حکم محکمه اهداء به انقلابی نامدار دوران ما شهید عـبد الـقیوم " رهـــبــر " خورشید را به تو پیغام میکنمتا در
اوراق سـپــیــدتــقــدیـم بــه فـــرزنــــد فــــرزانــه و مـــبـــــارز کشور    شــهـیـد « عــبــدالــقــیـــوم رهـــبــر »تـــــو،در سرزمین رنـج زاده شـدیبـر کــتــیـبـــه ی خاککـه
Lema.f@live.nlتقدیم  به مردم فلسطین یک آسمان آزادیمادر !غزه گک را در بغل بگیرکه هنوز هم گرگ قدیمی می دَوَدخواهر!چادرت را بروی
  برای دریافت مطلب (pdf) روی عنوان کلک کنید صنوبر برای خواندن مطالبی که  به شکل PDF  باشد، داشتن پروگرام پی.دی.اف ریدر  
 می دانی اینجا کجاست؟احساس زمين هایش سانحۀ سوختگی داردعاطفۀ تاکستان هایش سارقۀ ساختگی داردعزم کاشانه هایشبر شجاعت خود فروریختهچيغ کودکانشقطره
تلاش به سوی  روش ِ روشنائیراه هرچند تیغه زار و طولانیستامابه صبر وشکبائی بایدرفت در دالانزمین پردامکمین پر شامتا بدانی
سوگـند ازنسل میله های موعود  می آییاز سلالۀ سلول های تن فرسودمی آییاز میان شانه های آشناتر از کوله باران  کبود
میرے هونٹ چپ ہےمــیرا منه چپ ہــے قمچین با ت کرتی ہیں زنجیر شور مچا تی ہیںدوشیـزه ی ِ شراب
 د شنی شملی په شينډ نډ کی شنی مرمی وشنډ یډ هشين ما ښامشيڼ واسکت وشرماوهشين ښامارشنی ناتود شنو سترگو