اشعار

قصیده‌ی کبوتران تاریک  فدریکو گارسیا لورکابر شاخه‌های درخت غار دو کبوتر ِ تاریک دیدم،یکی خورشید بود و آن دیگری، ماه.« ـ همسایه‌های کوچک!
 یکی بو د یکی نبودآن یکـی  دو تا  نبودهرچه بود ازما  نبودسینه ها پُر از  نبردشیمه ها لیلا  نبودفاژه ها
دستان تجاوز و مداخله از افغانستان کــوهستانی کـوتاه بـاد! بـاروت رادر مــــزارع ســـبـز                بـا دستان فــلــزین                                   کـاشـتــــــــــــــنـدجـــویـبـاران خــــون، کـــه از نـاودان هـای
  قصه خوانچه قیامتست یارب!  که به یاد سر زمینم همه سوز آتشینم ،  همه شور پر طنینم کند  ار بهارهستی،
 اهدا به قربانیان اشغال ، تجاوز وجنگ     فتح ننگین   جنگ دهان بازمی کندانسان ها بخون میغلتندخاک سوگوارمیشود.مرزهای اسارت    گسترش می
                      شور خفته نه میخیزد زدلها شور بزم  عشق و آواییمگر خفتست مرغ  نمه پرداز فغان زا یی؟چه شد آن
                  پیک عمل هرگز  دل  دیوانه  ی ما  شاد  نگردیدوز قید  بلا  یک  نفس  آزاد   نگر دیدهر قدر
                                از :  ش . آهنگر                                     برگزیده از مجموعه شعری                                                "  نه !... این  بهار  نیست !.. "              نور
   بر گرد مسافر . . . ای آرزوی رفته به کو ی فسا نه ها ای شاهوار گم   شده  اندر
                                      نشان تهمت بیا بیا که  ببینی  چگونه  آب شد م به دشت بیکسی آیینه یا سراب شد م                           حدوث
                                   نه . . .! این بهار نیست،. . . !بنگر درین کرانۀ خاور  درین  دیار در مرز  آریا در
                               باز بهار میرسد باز بهار میرسد ، شور دوار میرسدلاله به آستان باغ، به صد هزارمیرسد                       ز بیشه های
  {pdf=https://www.rahrawan.com/images/pdf/jama_e_madani.pdf|720|800} برای خواندن مطالبی که  به شکل PDF  باشد، داشتن پروگرام پی.دی.اف ریدر   ( PDF Reader )  در کمپیوتر تان  ضروری
                    چمید ن زنم که کار ثمر بخش جستجوی من است رهائی از ستم غیر آرزوی من استمرا ز
  muska@live.nl         شعر از : مسکا فرهود                 ترجمه از هالندی به دری بدون مراعات وزن و قافیهجنگل هشت صداسالهاست که در
                مزن آتش  گل صد برگ زیبا را مزن آتش به گلبر گت مسوزان استخوا نت راخودت با دست