آزادی ملی بدون دموکراسی واقعی ، عدالت اجتماعی و گرایش مترقی جز اسارت نوین و ضیاع خـون های ریخته شـده پیامدی نداشته و نـخواهد داشت

مطالب تازه

facebook.com/siterahrawan
info@rahrawan.com
رهروان مسوولیت نوشته های دیگران را ندارد! اقتباس از رهروان باذکرماخذ آزاد است!